Horetes

Kutseeksami tulemuste vaidlustamise kord

Kui kutse taotleja ei nõustu kutseeksamil saadud tulemusega (punktisummaga), on tal õigus esitada kirjalik vaie 3 tööpäeva (vaidlustamisperiood) jooksul pärast kutseeksami tulemuste teatavaks tegemist. Vaie tuleb esitada Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoja juhatuse esimehele (katariina@holistika.ee).

I. Vaidele esitatavad nõuded

 1. Eksamitulemust saab vaidlustada vaid eksami sooritaja isiklikult.
 2. Vaie tuleb esitada kirjalikult.
 3. Vaides märgitakse:
  • kutse andja nimetus, kellele vaie on esitatud;
  • vaide esitaja nimi ja e-posti aadress;
  • vaidlustatava otsuse sisu;
  • põhjused, miks vaie on esitatud ning viited konkreetsetele asjaoludele, mis lasevad arvata, et eksamitöö ei ole hinnatud vastavalt hindamisjuhendile;
  • vaide esitamise kuupäev ja esitaja allkiri.
 4.  Vaidlustamine on võimalik vaid vaidlustamisperioodi jooksul.

Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoja juhatuse esimees või tema esindaja saadab vaide esitajale e-posti teel kinnituskirja selle kohta, et on vaide kätte saanud.

Kui vaie ei vasta antud korras sätestatud nõuetele, annab kutse andja vaide esitanud kutse taotlejale 5 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

II. Vaie tagastatakse, kui:

 1. isikul puudub õigus vaie esitada;
 2. vaide esitaja ei ole määratud tähtajaks vaide puudusi kõrvaldanud;
 3. vaide esitamise tähtaeg on möödunud;
 4. kui vaie ei kuulu kutse andja pädevusse.

Kutse andja teatab vaide tagastamisest koos vastava põhjendusega vaide esitanud isikule e-posti teel vaide esitamisest alates 5 tööpäeva jooksul.

III. Vaide menetlemine

Kui vaie vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele, kutsub Eesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoja juhatuse esimees 7 tööpäeva jooksul vaide saamisest arvates vaide läbivaatamiseks kokku Vaidluskomisjoni

Vaidluskomisjoni kuuluvad vähemalt kaks eksperti (ekspert ei saa olla sama isik, kes on vaide esitanud isiku eksamitööd hinnanud) ning Holistilise Regressiooniteraapia Seltsi eetikakomisjoni esimees. Vaidluskomisjon kontrollib, kas eksamitöö hindamine on toimunud vastavalt Hindamisstandardi osale Hindamisjuhend hindajale (Hindamisstandard lk 3), mitte ei hinda eksamitööd uuesti.

Vaidluskomisjon lahendab vaide 21 tööpäeva jooksul komisjoni kokkukutsumisest arvates ning teavitab kutsetaotlejat e-kirjaga sellest, kas

 1. ta jätab vaidlustatud otsuse jõusse
 2. või tühistab selle ja teeb sama asja kohta uue otsuse
 3. või tühistab otsuse ja saadab asja otsuse teinud isikule (hindajale) uueks lahendamiseks.

IV. Vaidluskomisjonil on õigus:

 1. tutvuda kõikide vaidlust puudutavate dokumentidega, küsitleda vaidluse osapooli ning teisi vaidlusega seotud isikuid; 
 2. jätta hinne muutmata, tõsta või langetada hinnet;
 3. mõjuvatel põhjustel pikendada vaide läbivaatamise tähtaega, teavitades sellest vaide esitajat;
 4. vaie tagastada (p. II).

Eksamitulemust saab Vaidluskomisjonis vaidlustada üks kord.

Kinnitatud 26. jaanuaril 2018. aastal Holistilise Regressiooniteraapia Seltsi juhatuse poolt.