Horetes

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1.Holistilise Regressiooniteraapia Selts (edaspidi HORETES) on üle-eestiline, vabatahtlik, sõltumatu mittetulundusühing, mis ühendab holistilise regressiooniteraapia alal tegutsevaid füüsilisi isikuid ning mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel.
1.2. HORETES on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma sümboolika ja pangakonto.
1.3. HORETES juhindub oma tegevuses EV põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.4.Holistilise Regressiooniteraapia Selts inglise keeles on Society of Holistic Regression Therapy.
1.5. HORETES-e asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. HORETES-e tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise teed

2.1 HORETES-e missiooniks on arendada holistilise regressiooniteraapia meetodit ning sellealast haridust, et tõsta elanikkonnale pakutavate holistilise regressiooniteraapia teenuste taset ja edendada klientide vaimset ning selle kaudu ka sotsiaalset ja füüsilist tervist ning heaolu ühiskonnas.
HORETES-e visioon on terviklik inimene, kes suudab oma füüsilist, sotsiaalset ja vaimset potentsiaali kasutada parimal võimalikul moel.
2.2. HORETES teeb koostööd kõigi institutsioonide, isikute ja isikute ühendustega, kelle tegevus on kooskõlas HORETES-e tegevuse eesmärkidega.
2.3. HORETES-e tegevuse põhisuunad on :
2.3.1. inimeste terviklikkuse ja tervise edendamine lähtudes holistilisest käsitlusest;
2.3.2. holistilise regressiooniteraapia alase hariduse ja kutse-eetika edendamine, koolituste ja täienduskoolituste korraldamine ning uurimustööde teostamine ja toetamine;
2.3.3. holistilise regressiooni terapeutide töö- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine riigi- ja omavalitsusasutustes, töövaidlusorganites, kohtus ning suhetes tööandjate ja nende ühenduste ning muude kolmandate isikutega.
2.3.4. osalemine holistilist regressiooniteraapiat ja selle koolkonna terapeute puudutavate seadusandlike aktide ning dokumentide väljatöötamisel ja suhtlemine vastavate asutustega,
2.3.5. holistilise regressiooni terapeutide kutsekvalifikatsiooni ja tegevuslubade nõuete väljatöötamine, kutsekvalifikatsiooni omistamine ning ettepanekute tegemine tegevuslubade väljastamiseks või peatamiseks;
2.3.6. holistilise regressiooniteraapia juurte ning ajaloo uurimine ja jäädvustamine ning väärtustamine ühiskonnas;
2.3.7. koostöö teiste samalaadsete ühendustega;
2.3.8. igasugune muu eesmärkide saavutamiseks vajalik tegevus, mis on kooskõlas kehtivate seaduste, heade kommete ja tavadega.
2.4 Oma eesmärkide saavutamiseks omab HORETES õigust sooritada kõiki toiminguid ja tehinguid, mis on kooskõlas EV seaduste ja käesoleva põhikirjaga, sealhulgas :
2.4.1. korraldada holistilise regressiooni terapeutide koolitusi ja täiendkoolitusi, sh. eneseteraapiat ja supervisiooni;
2.4.2. korraldada koolitusi laiemale huviliste ringile;
2.4.3. vahendada tööalaseid kogemusi ja informatsiooni;
2.4.4. pakkuda holistilise regressiooniteraapia teenust;
2.4.5. anda välja trükiseid, infomaterjale ja muud;
2.4.6. luua palgalisi ametikohti;
2.4.7. teha ettepanekuid riigi- ja omavalitsusasutustele nende pädevuses olevate õigusaktide vastuvõtmiseks ja muutmiseks;
2.4.8. osaleda oma esindajate kaudu riigi- ja omavalitsusasutuste nõusolekul nende vastavate komisjonide ja töörühmade töös;
2.4.9. moodustada komisjone ja töörühmi;
2.4.10. kaasata töösse eksperte, vahendada ekspertiiside ja uuringute tegemist;
2.4.11. moodustada esindusi ja astuda teiste ühenduste liikmeks;
2.4.12. anda välja stipendiume, laene ja preemiaid;
2.4.13. korraldada üritusi, näitusi ja muid väljapanekuid;
2.4.14. omandada ja käsutada kinnis- ning vallasvara;

3. HORETES-e liikmed, nende õigused ja kohustused

3.1. HORETES-e liikmed on holistilise regressiooniteraapia alal tegutsevad isikud ja holistilise regressiooniteraapia koolituse õpilased.
3.2. Liikmeks saamiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse. Pärast juhatuse heakskiitvat otsust ning liikmemaksu tasumist loetakse isik seltsi likmeks.
3.3. HORETES-el on auliikmed. Auliikmeks võib HORETES kutsuda nii Eesti kodaniku kui ka välismaalase, kes on eriliselt silma paistnud holistilise käsitluse edendamisel ja arendamisel. Auliige ei maksa liikmemaksu.
3.4. HORETES-est  väljaastumine toimub juhatusele esitatava kirjaliku sooviavalduse alusel.
3.5. Põhikirjaliste kohustuste mittetäitmisel ja liikmemaksu mittetasumisel arvatakse liige HORETES-est välja ning teatatakse talle sellest hiljemalt ühe kuu jooksul.
3.6. Liikmemaksu väljaastumisel ja väljaarvamisel ei tagastata.
3.7. Liikmete arvestust peetakse juhatuses.
3.8. Liikmetel on õigus :
3.8.1.valida ja olla valitud HORETES-e  juhtorganitesse ja ametitesse;
3.8.2.võtta osa üldkoosolekutest ning kõikidest HORETES-e üritustest ja tegevustest;
3.8.3. saada informatsiooni HORETES-e töö kohta;
3.8.4. teha ettepanekuid HORETES-e tegevuse edendamiseks;
3.8.5. taotleda HORETES-e kaitset ja toetust ning saada soovi korral HORETES-e poolt esindatud juhtudel, mis on seotud tema tööga holistilise regressiooni terapeudina.
3.9. Iga HORETES-e liige kohustub:
3.9.1. täitma käesoleva põhikirja nõudeid ning üldkoosoleku ja juhtorganite kollegiaalseid otsuseid;
3.9.2. tasuma suuruses liikmemaksu kindlaksmääratud ajal;
3.9.3. täitma talle pandud ülesandeid valituna HORETES-e juhtorganeisse
3.9.4. tegutsema ja käituma HORETES-e mainet ning huve kahjustamata;
3.9.5. järgima oma kutsealases tegevuses ja käitumises holistilise regressiooni terapeudi eetikanorme.

4. HORETES-e struktuur ja töökorraldus

4.1. HORETES-e tegevuse kõrgeimaks organiks on üldkoosolek (edaspidi Üldkogu).
4.2. HORETES-e Üldkogu töökorraldus:
4.2.1. Üldkogu kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas;
4.2.2. erakorralise Üldkogu võivad kokku kutsuda ka HORETES-e liikmed vähemalt 1/10 liikmete ettepanekul;
4.2.3. korralise Üldkogu toimumisest teavitatakse liikmeid kirjalikult või e-posti teel vähemalt 2 nädalat, erakorralise Üldkogu toimumisest 1 nädal ette.
4.2.4. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 50%+1 kõikidest liikmetest;
4.2.5. Kui Üldkogul osaleb vähem kui 50%+1 liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue Üldkogu, mis on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust;
4.2.6. Üldkogu võtab otsused vastu lihthäälteenamusega; hääletamisel on igal HOPES-i liikmel üks hääl.
4.2.7.Põhikirja muutmiseks peab 2/3 Üldkogul kohalolevatest liikmetest hääletama poolt;
4.2.8. HORETES-e eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
4.3. HORETES-e Üldkogu volitused:
4.3.1. võtab vastu põhikirja ja kinnitab selle muudatused;
4.3.2. määrab kindlaks sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse;
4.3.3. otsustab liikmete HORETES-est väljaarvamise põhikirjaliste kohustuste täitmata jätmisel või liikmemaksu tasumata jätmisel;
4.3.4. valib 3 – 7-liikmelise juhatuse 2 järgnevaks aastaks.
4.3.5. kooskõlastab juhatuse tegevuse ja annab vajadusel suuniseid;
4.3.6. kinnitab möödunud aasta tegevusaruande, finantsaruande ning algava aasta tööplaani ja eelarve;
4.3.7. kinnitab töörühmade ja komisjonide koosseisud;
4.3.8. kinnitab kõik HORETES-e põhidokumendid;
4.3.9. kinnitab HORETES-e sümboolika;
4.3.10. kinnitab HORETES-e auliikmed;
4.3.11. otsustab vajadusel HORETES-e ühinemise, jagunemise, tegevuse lõpetamise ja varade jagamise;
4.3.12. otsustab kõik muud küsimused, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.4. HORETES-e tegevust tervikuna juhib juhatus, lähtudes põhikirjast ning Üldkogu otsustest.
4.5. HORETES-e juhatus:
4.5.1. peab HORETES-e liikmete ja liikmemaksude tasumise arvestust;
4.5.2. korraldab HORETES-e majandustegevust (sh. koolitusi ja teenuste osutamist) ning raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi seadustele;
4.5.3. võtab vajadusel tööle palgalisi töötajaid ja sõlmib ning lõpetab lepinguid;
4.5.4. haldab HORETES-e vara ja pangakontosid;
4.5.5. kutsub kokku HORETES-e Üldkogu;
4.5.6. koostab järgneva aasta tööplaani ja eelarve ning esitab selle Üldkogule kinnitamiseks;
4.5.7. annab oma tegevusest ülevaate Üldkogule, vajadusel teeb ettepanekuid ja küsib suuniseid;
4.5.8. esitab Üldkogule kinnitamiseks kõik tehingud, mille suurus ületab 600 eurot;
4.5.9. koostab HORETES-e finantsaruande lõppenud majandusaasta kohta ja esitab selle Üldkogule kinnitamiseks;
4.5.10. võtab oma otsused vastu poolthäälteenamusega.

5. HORETES-e vara

5.1. HORETES-e vara moodustub:
5.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2 HORETES-e põhikirjalisest tegevusest saadavast tulust;.
5.1.3 HORETES-e vara ja HORETES-e käsutusse antud vara kasutamisest;
5.1.4 juriidiliste ja füüsiliste isikute varalistest annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest;
5.1.5. muudest laekumistest.
5.2. HORETES-e tulusid ei jaotata liikmete vahel.
5.3. HORETES vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga.

6. Järelevalve HORETES-e tegevuse üle

6.1. Järelevalvet HORETES-e tegevuse üle teostab Üldkogu.
6.2. HORETES-e juhatus koostab tegevus- ja finantsaruande lõppenud majandusaasta kohta järgneva kolme kuu jooksul ning esitab need Üldkogule kinnitamiseks hiljemalt viis kuud pärast majandusaasta lõppu.

7. HORETES-e lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

7.1. HORETES-e ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadustega määratud korras Üldkogu otsuse alusel.
7.2. HORETES-e tegevuse lõpetamisel kasutatakse olemasolevad varad ja rahalised vahendid Üldkogu poolt määratud korras holistilise regressiooniteraapia meetodit edendavaks või muuks heategevaks otstarbeks.